Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

SPECIAL INITIATIVES

η Πολύτροπος Μούσα αναλαμβάνει διάφορες «Πρωτοβουλίες» («Initiatives”) τα οποία είναι ανεξάρτητα και αυτόνομα projects για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Τέτοιες πρωτοβουλίες πού είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής: 1. Πρωτοβουλία για την Ιδρυση Δικτύου Πολιτιστικών Κέντρων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 2. Πρωτοβουλία για την Ιδρυση Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών της Ελληνικής Διασποράς. 3. Πρωτοβουλία για την δημιουργία Κέντρου Μελετών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 4. Πρωτοβουλία για την μελέτη και διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής. 5. Πρωτοβουλία για την Ελληνοφωνία στον κόσμο. 6. Πρωτοβουλία για την Στήριξη Νέων Επιστημόνων Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών.

Polytrope Muse undertakes several extra "Initiatives» which are independent and autonomous projects aiming to achieve specific objectives. Such initiatives in progress at the moment are: 1. Initiative Network of Cultural Centres in Greece and Europe. 2. Initiative to establish the Center for Leeters and Arts of Greek Diaspora. 3. Initiative for the creation of the Modern Greek Literature Studies Center. 4. Initiative for the Research and Promotion of Ancient Greek Music. 5. Initiative for the dissemination of the Greek language knowledge. 6. Initiative to Support Young Graduates of Humanities and Arts in Greece.